Álláshirdetések / Intézményvezető (Karancsalja Napfény Óvoda)


Karancsalja Napfény Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Karancsalja Napfény Óvoda

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3181 Karancsalja, Rákóczi út 172.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása a Karancsalja Község Képviselő-testülete által fenntartott Napfény Óvodában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, óvodapedagógusi végzettség, pedagógus szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 5 év óvodapedagógusi szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz és szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségről (végzettségekről) szóló oklevél másolata,
 • az intézmény irányításával kapcsolatos elképzelések,
 • vezetői program, beleértve a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1991. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését a jogviszony létesítése esetén
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljes körűen megismerhetik,
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
 • nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességét érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozat, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot.
 • nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sulyok Oszkár Jánosné nyújt, a (32)445-445 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Karancsalja Napfény Óvoda címére történő megküldésével (3181 Karancsalja, Rákóczi út 174. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: kal/343/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. • Postai úton, a pályázatnak a Karancsalja Napfény Óvoda címére történő megküldésével (3181 Karancsalja, Rákóczi út 174. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: kal/343/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 • Elektronikus úton kalja@intellimail.hu részére a kalja@intellimail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Sulyok Oszkár Jánosné, Nógrád megye, 3181 Karancsalja, Rákóczi út 174. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jogszabályban meghatározott határidők betartásával, a véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyvek beérkezését követő testületi ülésen bírálja el a Képviselő-testület.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási Közlöny - 2019. július 27.
 • Önkormányzati hirdetőtáblán - 2019. július 27.
 • Önkormányzati honlap - 2019. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a hozzá kapcsolódó iratokat és igazolásokat Karancsalja Község Önkormányzat Polgármesterének, Sulyok Oszkár Jánosnénak címezve, 3181 Karancsalja, Rákóczi út 174. címre, 2 példányban kell postai úton benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni az "Intézményvezetői pályázat" megjelölést.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karancsalja.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.