Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretében kerékpárút építése Karancsalja, Karancskeszi és Karancslapujtő községekben

Karancsalja, Karancskeszi és Karancslapujtő Község Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00007 számú, " Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretében kerékpárút építése Karancsalja, Karancskeszi és Karancslapujtő községekben című pályázat keretében 1.322.222.666 Ft összegű, 100 %-os mértékű támogatásban részesült a 2017. június 30. napján kelt támogatói döntés alapján.

Karancsalja, Karancslapujtő és Karancskeszi községek konzorciumban jelen pályázattal a 3 község teljes hosszán keresztül vezető kerékpárút kialakítását tervezik. A létesítmény megvalósítási tervezett teljes hossza 11.730 méter. A létesítmény megépítését az alábbiak szerint tervezzük:

1. Jelenlegi állapot

Jelenleg a 2206 sz. út érintett települések belterületi szakaszainak teljes hosszában egyik oldalán sincs sem kiépített járda, sem kerékpár forgalmi létesítmény, így a gyalogosok is és a kerékpárosok is az útburkolat szélén vagy az útpadkán közlekednek, ami igen balesetveszélyes, mivel a 2206 sz. út forgalma jelentős ezen a szakaszon. Az egyes települések egyes szakaszain található ugyan egyoldali járda rövidebb szakaszokon, de egyik település sem rendelkezik a belterület teljes hosszában kiépített járdával a 2206 sz. út mellett. A forgalom jelentős része nehéz teherforgalom vagy buszforgalom, ami a belterület lakossági gyalogos és kerékpáros közlekedését igen-igen veszélyezteti. Ilyen balesetveszélyes körülmények között folyik a helyben lakók közlekedése babakocsival, kisgyerekekkel is. Fentiek alapján tervezett közlekedés biztonsági létesítmények megvalósítása baleset megelőzési és forgalombiztonsági szempontból nagyon indokolt.

2. Az útszakasz leírása, az utak osztályba sorolása

A 2206 sz. út Litke-Salgótarján összekötőút igen jelentős forgalommal rendelkezik. Ezen a szakaszon nincs járda, a meglévő padka sem túl széles, ami mellett a meglévő árok mélysége 30-50 cm. A 2206 sz. út környezetében lakók gyalogosan az ingatlanukat csak a szűk padkán vagy az útburkolat igénybevételével tudják megközelíteni, ami igen balesetveszélyes. Ezért döntött az Önkormányzat amellett, hogy a 2206 sz. úton a közlekedés résztvevői számára a jelenleginél sokkal forgalom biztonságosabb körülményeket kell kialakítani azok élet és vagyonvédelme érdekében. A 2206 sz. út, a Litke-Salgótarján közötti összekötő út Tervezési osztály: B.IV. Hálózati funkció: b Környezeti körülmény: C Tervezett létesítmények összhangban vannak a község településrendezési tervével, annak megfelelően készülnek.

3. Tervezett műszaki megoldások ismertetése

A 2206 sz. út forgalom biztonsága érdekében az alábbi kialakításokat tervezzük - a kerékpáros közlekedés számára vagy kétirányú kerékpárutat vagy gyalog- és kétirányú kerékpárutat tervezünk kiépíteni vagy, ahol a 2206 sz. úttal párhuzamos aszfaltburkolatú kisforgalmú önkormányzati út áll rendelkezésre azon a szakaszon az önkormányzati úton kijelöléssel biztosítunk lehetőséget a kerékpáros közlekedés számára - gyalogos közlekedés számára a lakott területen belül a 2206 sz. út mellett járdát tervezünk kiépíteni a még hiányzó szakaszokon - a busszal közlekedők számára a meglévő buszmegálló helyeken leszál-lóperonokat alakítunk ki, amely kapcsolódik a tervezett vagy meglévő járdákhoz.

Fentiek kiépítésével a vizsgált szakaszon a kerékpárosok számára is és a gyalogosok számára is a 2206 sz. út közúti forgalmától elválasztott forgalombiztonságos közlekedési lehetőséget biztosítunk. Tervezett járda és kerékpárút kialakításánál az alábbi főbb szempontokat vettük figyelembe. - ahol a meglévő keresztmetszeti szélességek lehetővé tették, azon a szakaszon árkon túl helyeztük el a tervezett létesítményeket gazdaságossá-gi és forgalombiztonsági okok miatt, ez kedvezőbb kialakítást jelent de erre a meglévő szűk keresztmetszeti adottságok miatt sajnos csak a tervezett nyomvonal egy részén nyílt lehetőség. - további szakaszon ennek megfelelően a 2206 sz. út mellé kiemelt szegély épül, amihez kapcsolódva kerül elhelyezésre a tervezett járda és kerékpárút - tervezett járda és kerékpárút kialakítása során az ingatlanok megközelítése, vízelvezetés, meglévő közművek és beépítési adottságok is figyelembe lettek véve Önállóan vezetett kerékpárút szélessége 2,0 m, elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút szélessége min. 2,75 m, 0,5m pedig az állami út vagy kerítés felé biztosítandó űrszelvény. Ahol tervezett járda és kerékpárút útburkolathoz kapcsolódik, mert a túloldalra vezetjük át vagy útburkolatot keresztez, ott 2-3 cm-re süllyesztett szegéllyel kapcsolódik az útburkolathoz akadálymentesítés céljából. Kapubejáróknál 3 cm-re süllyesztett szegély készül.

4. Forgalmi vizsgálatok, forgalmi tervezés

Külön forgalomszámlálást tárgyi tervezés keretében nem végeztünk. Gyalogos forgalomra nincs számlálási adatunk. A 2206 sz. út forgalomnagyság az érintett szakaszon a Magyar Közút honlapján található adatok alapján:

Számláló állomás kódja: 4616
Érvényesség: 5+599-12+789
ANF= 1953 E/nap
Összes motoros forgalom: 1765 J/nap
Autóbusz forgalom: 83 J/nap
Kerékpár forgalom: 171 kp/nap
Számláló állomás kódja: 8077
Érvényesség: 12+789-15+937
ANF= 3273 E/nap
Összes motoros forgalom: 3126 J/nap
Autóbusz forgalom: 76 J/nap
Kerékpár forgalom: 82 kp/nap.
Számláló állomás kódja: 8078
Érvényesség: 15+937-21+519
ANF= 4275 E/nap
Összes motoros forgalom: 4135 J/nap
Autóbusz forgalom: 97 J/nap
Kerékpár forgalom: 31 kp/nap

Tervezett közlekedési létesítmények megépítésével az útszakasz forgalombiztonsága jelentősen növekedni fog.

5. Táj és természetvédelem

Tervezett létesítmények, táj- és természetvédelmi szempontból kedvező változást jelentenek, esztétikusabb kép alakul ki a tervezett létesítmények kiépítésé-vel a jelenlegi elhanyagolt rézsűk, földárkok helyett.

6. Vízelvezetés, csatornázás

Tervezett járdára, kerékpárútra és közvetlen környezetére hulló csapadékvíz befogadója a 2206 sz. állami közút útmenti árkai, amit a tervezett nyomvonal egy szakaszán zártszelvénybe kell helyezni. A tervezett zárt csatorna és meglévő nyíltárok befogadója a 2206 sz. út menti árok, ami meglévő átereszek segítségével a Dodroda- patakba és Tizedes- patakba bekötő árkokba folyik be. Tervezett járda és kerékpárút építésével a vízelvezetés rendszere alapvetően nem fog változni, mert a befogadó nem változik, meglévő, megmaradó.

7. Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezés

Tervezett létesítmény vasúti és egyéb pályákat nem keresztez.

8. Érintett közművek és azok egymáshoz viszonyított elhelyezése

Tervezett járdaépítés közelében az alábbi közművek találhatók: - vízvezeték - telefon légvezeték - elektromos légvezeték - szennyvízcsatorna - gázvezeték

9. Világítás

2206 sz. út és érintett önkormányzati utak közvilágítása megoldott. A tervezett beruházások során az elkészült létesítmények fenntartását a konzorciumban résztvevő önkormányzatok vállalják, karban tartásukról gondoskodnak. Ehhez tervezik a pályázatokban és a közfoglalkoztatási programokban rejlő lehetőségeket kihasználni. A fenntarthatóságot nem elég azonban műszaki és gazdasági szempontból megközelíteni, hanem figyelemmel kell lenni arra is, hogy a beruházásra már annak tervezésétől a helyi és a környező lakosság figyelme fel legyen hívva, tájékoztatva legyenek a tervezéstől a megvalósításon át annak fenntartása folyamatáról. Ennek érdekében a községek képviselő - testületei nyilvános testületi üléseiken napirendjükben tárgyalják a beruházás összes szakaszát, közmeghallgatásaikon, falugyűléseiken kiemelt témaként szerepel. A honlapokon és a helyi időszaki kiadványokban is folyamatosan figyelemmel kísérhető lesz a beruházás minden szakasza. A projekt keretében a nyilvánosság további biztosítására a pályázatban előírt típusú tábla kerül elhelyezésre. A tervezett projektnek nincs előre látható klímakockázata.

Az elnyert összeg tartalmazza a projekt járulékos költségeit is.

A projekt 2017-2018. évben valósul meg, melyre vonatkozóan az Önkormányzat 5 év fenntartási időtartamot vállalt. A projekt fizikai zárása 2021. december 31. napjára tervezett. A fenntartási időszak 2021. december 31-től 2026. december 31-ig tart.